België:
ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR DE CONSUMENT

VERSIEDATUM: 17 juni 2014


Uitsluitend voor consumenten en onverminderd onderstaande paragraaf 1.3:

U heeft het recht ons te kennen te geven dat u afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop u zelf of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of vanaf de dag waarop het dienstencontract wordt gesloten.
1.
TOEPASSINGSBEREIK

1.1
Deze algemene voorwaarden en informatie voor de consument (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van producten (inclusief hardware en software) (het of de "Product(en)") of diensten (de "Dienst(en)") die via deze website (de "Site") door (a) ons als wederverkoper, Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland, Bedrijfsnummer: 406071, E-mailadres: enquiriesemea@digitalriver.com, Btw-nummer: IE6426071C, Telefoonnummer: + 353 61 230 000 of, indien van toepassing, de leveranciers van de Diensten (op wie iedere verwijzing naar "ons", "wij" of "onze" geacht wordt betrekking te hebben) aan (b) u als koper (op wie iedere verwijzing naar "u" of "uw" geacht wordt betrekking te hebben) worden aangeboden, ongeacht of u daarbij optreedt in uw hoedanigheid als professional of als consument.

U weet dat wij niet de fabrikant van de Producten zijn maar dat wij handelen als wederverkoper van de Producten. Anderzijds handelen wij in de hoedanigheid van (i) leverancier van de Diensten die op de Site worden aangeboden of (ii) van tussenpersoon van Diensten die worden geleverd door onze partner van wie de naam en het logo op de Site verschijnen of door derden (hierna allen de "Leveranciers" genoemd), afhankelijk wat voor de betreffende Dienst aangegeven is.

Voor Producten: wij verkopen u onder onze eigen naam en voor onze rekening Producten die wij eerder bij onze Leveranciers hebben ingekocht. Wij hebben dus ten opzichte van u de rol als wederverkoper en sluiten rechtstreeks met u een verkoopcontract af. Omdat wij geen fabrikant zijn, verzoeken wij u in het kader van deze Algemene Voorwaarden ook de documentatie met betrekking tot het geleverde Product van de Leverancier te raadplegen.

Voor sommige Producten die wij verkopen (software en in het bijzonder games) is de registratie van een licentie bij de Leverancier noodzakelijk. Derhalve stelt het contract dat u met ons afsluit u in staat het Product uitsluitend te gebruiken als u de voorwaarden van de licentie van de Leverancier accepteert en u zich aan deze voorwaarden houdt.

Voor de Diensten (klantenservice, garantie-uitbreiding): indien de Site en de beschrijving van een bijzondere Dienst aangeven dat wij niet de leverancier zijn van de Dienst waarvoor u zich op de Site inschrijft, is het enige doel van het contract dat u met ons afsluit, u het recht te verlenen om van de Dienst die door de Leverancier zal worden geleverd gebruik te maken in het kader van en overeenkomstig de voorwaarden van een contract dat u met deze laatste zal sluiten en waarbij wij geen partij zullen zijn. De enige die de Dienst uitvoert of het leveren van de Dienst regelt, is de Leverancier. Daarom kan de Leverancier u in sommige gevallen verzoeken zijn eigen leveringsvoorwaarden te accepteren en u er aan te houden, voordat de Dienst geleverd wordt. Indien de Site en de beschrijving van een bijzondere Dienst daarentegen aangeven dat wij leverancier van deze Dienst zijn, wordt het contract van de levering van de Dienst afgesloten tussen u en ons en is dit onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.
1.2
Door via de Site een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in u te zullen houden aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Indien u een ‘consument’ bent (dat wil zeggen een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen), hebben deze Algemene Voorwaarden geen invloed op de rechten die de wet u als consument toekent, wanneer deze van dwingend recht of van openbare orde zijn.
1.3
Als consument in de zin van artikel 1.2 beschikt u over een herroepingsrecht waarmee u het contract kunt herroepen, zonder opgave van reden en zonder boete. U kunt dit recht uitoefenen gedurende de volgende periode:

1.3.1
Voor Producten: veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop u zelf of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt;
Echter, dit herroepingsrecht vervalt als u verzegelde software bestelt en de verzegeling van de software verbreekt.
Bovendien is het herroepingsrecht niet van toepassing op op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde Producten die u besteld hebt.
Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing op Producten die bestaan uit een digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering van het contract is begonnen met uw uitdrukkelijke toestemming en mits u hebt erkend dat u uw herroepingsrecht daarmee verliest.

1.3.2
Voor Diensten: veertien (14) kalenderdagen vanaf het afsluiten van het dienstencontract.

Indien u een Dienst heeft besteld waarvan de uitvoering met uw uitdrukkelijke toestemming begint, voor het aflopen van het herroepingsrecht en mits u heeft erkend dat u uw herroepingsrecht zal verliezen zodra de dienst volledig zal zijn uitgevoerd, kunt u dit recht niet meer uitoefenen als de dienst volledig is uitgevoerd.
1.4
Om het herroepingsrecht waarover u als consument overeenkomstig artikel 1.3 beschikt uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld per brief die persoonlijk wordt bezorgd, per aangetekend schrijven, per fax of per e-mail) op het volgende adres:

Digital River Ireland Limited
Dromore House
East Park
Shannon
County Clare
V14 AN23
Ireland
Faxnummer: + 353 61 230 001
E-mailadres: cancellation_eu@digitalriver.com.

Daartoe kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden (in dat geval moet u dit afdrukken, invullen en op om het even welke manier opsturen naar voormeld adres), maar dit is niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping ook elektronisch op onze website invullen en indienen door hier te klikken. Indien u deze optie gebruikt, zullen wij u direct een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen naar een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld, per e-mail).

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken. Wanneer deze naar bovengenoemde adressen of nummer is gestuurd, wordt de mededeling op de dag van overhandiging (in geval van persoonlijke bezorging), de dag van de poststempel (indien aangetekend verstuurd) of de dag van overmaking (indien verstuurd per fax of par e-mail) als ontvangen beschouwd.
1.5
In geval van herroeping overeenkomstig artikel 1.3, zullen wij direct alle betalingen vergoeden die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u, in voorkomend geval, een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) en in elk geval binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag dat wij worden geïnformeerd van uw beslissing om het contract te herroepen. We zullen de terugbetaling verrichten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel instemt; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich mee meebrengen voor u. Tenzij wij u hebben geïnformeerd dat wij het Product zullen afhalen, wachten wij met de terugbetaling totdat wij het Product hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u het Product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
1.6


1.6.1
Voor Producten: indien u uw herroepingsrecht overeenkomstig artikel 1.3 uitoefent, moet u zorg dragen voor elk Product dat in uw bezit is en, behoudens indien wij u hebben geïnformeerd dat wij het Product zullen afhalen, in welk geval u het ter beschikking dient te houden voor ophalen, dit direct naar ons terugzenden (of dit direct terugzenden naar een van onze erkende vertegenwoordigers) binnen de veertien (14) dagen nadat u ons heeft meegedeeld om het contract te herroepen. Deze termijn wordt geacht in acht genomen te zijn wanneer u ons het Product terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

U dient de directe kosten van het terugzenden van het Product te dragen. Deze kosten worden geschat op een maximum van ongeveer €15.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van het behandelen ervan dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit Product vast te stellen.
1.6.2
Voor Diensten: indien u heeft verzocht om de verrichting van de Diensten tijdens de herroepingstermijn te herroepen, dient u ons een bedrag te betalen dat evenredig is aan wat u reeds is geleverd tot op het moment dat u ons in kennis heeft gesteld van uw herroeping van het contract, vergeleken met het geheel van prestaties voorzien in het contract.
1.7
Naast uw eventueel herroepingsrecht overeenkomstig artikel 1.3, geniet u ook de voordelen van onze regels met betrekking tot het retourneren van producten, die op de Site staan en van deze Algemene Voorwaarden. Indien u nadere informatie over uw rechten wenst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
2.
AANBOD - ONTVANGSTBEVESTIGING - GOEDKEURING

2.1
Alle prijzen, aanbiedingen en beschrijvingen die op deze Site zijn vermeld, worden gedaan op basis van beschikbaarheid van de artikelen. Deze kunnen op elk moment voordat uw bestelling geplaatst is, verwijderd of gewijzigd worden (zie hierna). Wij behouden ons in het bijzonder het recht voor onze prijzen op elk moment te wijzigen. De Producten of Diensten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat u uw bestelling bevestigt, waarop het contract tussen ons is ontstaan.
2.2
Wij stellen alles in het werk om te verzekeren dat artikelen die op de Site verschijnen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn, maar wij kunnen niet garanderen dat alle artikelen in voorraad of direct leverbaar zijn wanneer u uw bestelling indient. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te aanvaarden of te annuleren (zonder uit dien hoofde enige aansprakelijkheid op te lopen, noch u enige schadevergoeding verschuldigd te zijn) indien wij niet in staat zijn deze te verwerken of uit te voeren. In dergelijk geval zullen wij eventuele betalingen die u reeds voor het betreffende artikel hebt voldaan, vergoeden.
2.3
Uw bestelling houdt in dat u ons aanbod van Producten of Diensten onder de huidige Voorwaarden aanvaardt maar leidt niet tot het sluiten van de verkoop. U heeft de mogelijkheid uw bestelling te controleren voordat u deze bevestigt. Het sluiten van de verkoop is onderhevig aan onze verificatie van de beschikbaarheid van de bestelde artikelen en de aanvaarding door onze leveranciers van betaaldiensten van uw bankkaart of elk ander betaalmiddel dat u gekozen heeft evenals van uw betaalinstructies (deze verificaties en aanvaarding vormen de "Goedkeuring"). Het contract kan in de volgende talen afgesloten worden: Frans of Nederlands.
2.4
Voorafgaand aan de Goedkeuring van uw bestelling ontvangt u per e-mail een automatisch gegenereerd ontvangstbewijs. Wij maken u er op attent dat het versturen van deze automatische ontvangstbevestiging niet betekent dat de bestelde artikelen beschikbaar zijn.
2.5
Uw bestelling is onherroepelijk zodra u deze door middel van een dubbelklikprocedure en na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bevestigt, op voorwaarde van de Goedkeuring ervan.
U ontvangt een e-mail die de beschikbaarheid van de bestelde Producten of Diensten en het afsluiten van het contract bevestigt.

INDIEN U EEN CONSUMENT BENT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1.2

In geval het niet afsluiten of in geval van een fout bij de uitvoering van het contract omdat het bestelde Product of de bestelde Dienst niet beschikbaar is, wordt u op de hoogte gebracht van deze niet-beschikbaarheid en wordt u tijdig en binnen maximaal dertig (30) dagen na betaling van de overgeschreven bedragen terugbetaald. Na deze termijn, wordt op deze bedragen rente betaald volgens het wettelijk geldende percentage.
2.6
Wij zullen u de bevestiging van het tussen u en ons gesloten contract leveren op een duurzame gegevensdrager en binnen een redelijke periode na sluiting van het contract en uiterlijk bij de levering van het Product of voordat de uitvoering van de Dienst begint.
3.
UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

3.1
U verklaart dat de informatie die u tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, up-to-date, nauwkeurig en afdoende voor ons is om uw bestelling te voltooien. U verklaart eveneens dat u beschikt over de rechtsbevoegdheid om contracten af te sluiten.
3.2
U bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig handhaven en tijdig bijwerken van uw accountgegevens en om dergelijke gegevens (in het bijzonder de wachtwoorden die wij u doorgeven en die u in staat stellen toegang te krijgen tot de Site of Producten te kopen) tegen toegang door onbevoegden te beveiligen.
3.3
Tenzij anders overeengekomen of via wettelijke dwingende bepaling, zijn alle garanties in verband met Producten en Diensten alleen van toepassing op u, ervan uitgaande dat u een eindgebruiker of consument in de zin van artikel 1.2 bent en niet een wederverkoper van deze Producten of Diensten.
3.4
U kunt namens ons of namens een productfabrikant, licentiehouder of leverancier geen garantie, belofte of enige andere verplichting aanwenden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4.
PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1
Met uitzondering van uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst zijn de prijzen van Producten en Diensten de prijzen die op de Site staan op het moment dat u uw bestelling plaatst. Soms is het mogelijk dat door programmerings- of gegevenstranscriptiefouten onjuiste prijzen zijn vermeld. Wij hanteren in het algemeen de opgegeven prijs, maar behouden ons het recht voor om, voor zover wettelijk toegelaten, voor of na de Goedkeuring deze prijs aan te passen en bieden u aan de Producten en Diensten tegen de marktprijs te kopen in situaties waarin de aangegeven prijs beduidend lager dan de marktprijs en duidelijk onjuist is. Als u de Producten of Diensten niet voor de marktprijs wilt kopen, kunt u uw bestelling geheel kosteloos annuleren.
4.2
Alle prijzen (tenzij anders aangegeven) zijn vermeld in euro's.
4.3
Wij zien er op toe dat de op de Site weergegeven prijzen en beschrijvingen nauwkeurig zijn, maar een fout kan zich altijd voor doen. Wij behouden ons het recht voor u op de hoogte te stellen van enige fout in de beschrijving of prijs van een besteld Product, met inachtneming van de bepalingen van artikel 4.1, voordat wordt overgegaan tot verzending. In dit geval melden wij u de gecorrigeerde beschrijving of prijs in onze bevestiging van de bestelling en kunt u uw bestelling continueren of geheel kosteloos annuleren. Indien u ervoor kiest uw bestelling te continueren, accepteert u dat het Product of de Dienst u geleverd wordt conform de gecorrigeerde beschrijving en prijs.
4.4
De plaatsen waarin wij kunnen leveren, (het "Grondgebied") staan vermeld op de Site. Tenzij anders gespecificeerd, zijn de vermelde prijzen:

4.4.1
Exclusief verzend- of transportkosten tot de afgesproken afleverplaats binnen het Grondgebied. Deze kosten worden aangegeven op de Site en toegevoegd aan de prijs voordat uw bestelling wordt geplaatst; u aanvaardt de verzend- of transportkosten van het Product zoals aangegeven op de Site en toegevoegd aan de prijs;
4.4.2
Exclusief alle eventueel toepasselijke douanerechten en importbelastingen die u mogelijk moet voldoen (zie paragraaf 13.3).
4.4.3
Exclusief btw en alle andere rechten of heffingen die bij de verschuldigde prijs moeten worden opgeteld.
4.5
De betalingen moeten worden voldaan voor de levering, volgens de voorwaarden op de Site (met uitzondering van alle andere voorwaarden zonder instemming vooraf van onze kant).
4.6
Tenzij elders in de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepaald en tenzij u een consument bent, kan het volledig te betalen bedrag worden geïnd ondanks een claim dat de levering niet compleet of Producten defect zijn.
4.7
Uw creditcard wordt pas belast bij verzending van het Product of bij aanvang van de Diensten. Wij behouden ons het recht voor de betalingen per creditcard te controleren voordat het Product verzonden wordt of de Dienst verleend wordt.
4.8
In geval de betaling (met onze instemming) wordt gefactureerd, dient elke factuur binnen dertig (30) dagen na datum van de betreffende factuur volledig te worden betaald. Indien u verzuimt een van de bedragen binnen de gestelde betalingstermijn te betalen, worden alle gefactureerde bedragen die nog niet op die datum betaald zijn, onmiddellijk opeisbaar door een simpel verzoek van onze kant, tenzij u een consument bent in de zin van artikel 1.2.
4.9
In geval van betaling op factuurbasis is geen enkele vermindering of compensatie mogelijk op de verschuldigde bedragen zonder onze schriftelijke instemming, die zonder redelijke motivering zal worden geweigerd. Indien u een consument bent, is het u toch toegestaan elk bedrag dat u ons verschuldigd bent te compenseren met een schuldvordering, die u ten opzichte van ons heeft met een creditnota die u van ons heeft ontvangen. Nadat betalingen verschuldigd zijn, kunnen wij tevens te allen tijde voor de prijs van Producten in rechte optreden, ongeacht of de overdracht van het eigendom van die Producten al wel of nog niet heeft plaatsgevonden.
4.10
In het kader van betaling op bovengenoemde factuurbasis kunnen wij te allen tijde elke vooraf overeengekomen betalingstermijn wijzigen of annuleren. Het niet betalen van enig verschuldigd bedrag binnen de gestelde betalingstermijn, heeft tot gevolg dat rente tegen het maximaal wettelijke toegestane percentage wordt toegepast, dagelijks berekend vanaf de afgesproken betalingsdatum tot de volledige betaling (deze wordt zowel voor als na een rechterlijke uitspraak toegepast). U dient ons, op verzoek, alle kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs gemaakt hebben om alle niet betaalde bedragen in te vorderen.
5.
OPZEGGING

5.1
INDIEN U GEEN CONSUMENT BENT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1.2 Indien er sprake is van een saneringsprocedure, insolvabiliteit of gerechtelijke vereffening die op u van toepassing is of indien u niet in staat bent uw schulden binnen de afgesproken betalingstermijnen te betalen of indien u in gebreke blijft enig bedrag te voldoen op de datum waarop dit verschuldigd is of indien u een van deze bepalingen schendt, dan kunnen wij binnen de door de wet gestelde grenzen en zonder afstand te doen van een van onze andere rechten:

5.1.1
Producten die onderweg zijn, stoppen,

5.1.2
verdere afleveringen van Producten uitstellen,

5.1.3
de levering van Diensten stopzetten of uitstellen;

5.1.4
via schriftelijke aankondiging uw bestelling en alle andere contracten tussen ons en u van rechtswege opzeggen.
5.2
INDIEN U EEN CONSUMENT BENT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1.2:

5.2.1
Indien u niet in staat bent uw schulden te betalen binnen de afgesproken betalingstermijnen of indien u in gebreke blijft enig bedrag te voldoen op de datum waarop dit verschuldigd is of indien u een van deze bepalingen schendt, kunnen wij binnen de door de wet gestelde grenzen en zonder afstand te doen van een van onze andere rechten:
(a) Producten die onderweg zijn, uit hoofde van elke bestelling, stoppen,
(b) verdere afleveringen van Producten, uit hoofde van elke bestelling, uitstellen,
(c) de levering van Diensten, uit hoofde van elke bestelling, stopzetten of uitstellen;
(d) uw bestellingen van rechtswege door middel van een schriftelijke aankondiging annuleren indien u uw verzuim niet oplost binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de aanmaning die daartoe aan u gericht is.

5.2.2
U kunt indien van rechtswege van toepassing door middel van een schriftelijke aankondiging uw betaling opschorten of bestelling annuleren, indien wij verzuimen aan enige Bepaling en voorwaarde te voldoen binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de aanmaning die u ons hiervoor toestuurt.

6.
AFLEVERING - RISICO

6.1
Aflevering vindt plaats op elk geldig adres binnen het Grondgebied zoals door u is ingediend ("het Afleveradres"). Sommige op de Site aangegeven afleveradressen moeten mogelijk van te voren goedgekeurd worden, wat wordt aangegeven in onze bevestiging van de bestelling. Voordat u uw bestelling plaatst, moet u het afleveradres en de aangegeven adressen van alle ontvangstbevestigingen of goedkeuringen die wij u toesturen controleren en ons zonder uitstel informeren in geval van fouten of weglatingen hierin. Wij behouden ons het recht voor u alle kosten en extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van het wijzigen van het adres nadat u uw bestelling geplaatst heeft.
6.2
Indien u de levering van Producten weigert die overeenkomstig de Algemene Voorwaarden worden geleverd, worden alle risico's op verlies of beschadiging automatisch op u verhaald. Bovendien, zonder afstand te doen van enige andere rechten of hulpmiddelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht:

6.2.1
indien van toepassing op directe en volledige betaling van de geleverde Producten of Diensten en (i) ofwel tot aflevering over te gaan op een voor ons toepasselijke wijze, (ii) ofwel de Producten op uw risico op te slaan;

6.2.2
op directe betaling van alle opslagkosten van de producten, evenals andere en extra kosten die wij kunnen maken als de Producten door uw toedoen niet geleverd zijn;

6.2.3
om de Producten dertig (30) kalenderdagen na de overeengekomen afleveringsdatum aan een derde te verkopen tegen voorwaarden die wij geschikt achten en uw bestelling te annuleren en het verschil tussen het verkochte Product en de volledige prijs van deze geannuleerde bestelling op u te verhalen.
6.3
Behoudens enige bepaling van dwingend recht of van openbare orde die op u als consument in de zin van artikel 1.2 van toepassing is, en onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 7, kunt u de Producten niet, geheel of gedeeltelijk, weigeren op grond van het feit dat een levering incompleet is, ondanks een incomplete levering. Als u ons echter binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de factuur of van de levering, rekening houdend met de laatste datum, uw bezwaar kenbaar hebt gemaakt, betalen wij u de hoeveelheid terug die niet daadwerkelijk is geleverd.
6.4
In geval van een levering van Producten in termijnen, wordt elke deellevering gezien als de uitvoering van een afzonderlijk contract. Dit houdt in dat een geconstateerd defect in een deellevering u niet het recht geeft het contract in zijn geheel te ontbinden of een volgende deellevering te weigeren.
6.5
Tenzij anders in de Algemene Voorwaarden bepaald, gaan de risico's van verlies of van beschadiging van de Producten op u over vanaf de datum van de levering (zijnde de ter beschikking stelling ervan in geval van weigering of in gebreke blijven van u om de levering in ontvangst te nemen) of de datum waarop u (of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, of de door u gekozen vervoerder als die keuze niet door ons is voorgesteld) de Producten fysiek in bezit heeft genomen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
6.6
INDIEN U EEN CONSUMENT BENT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1.2

Behalve indien partijen anders zijn overeengekomen, zal het Product ten laatste 30 dagen na de sluiting van het contract worden geleverd.
7.
WEIGERING, BESCHADIGING OF VERLIES TIJDENS HET TRANSPORT

7.1
U dient de Producten direct bij aflevering te controleren om u ervan te vergewissen dat deze in goede staat, conform de beschrijving en compleet zijn. U kunt ons de gekochte Producten retourneren in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden of onze geldende Regels voor het retourneren van Producten. Deze staan vermeld op de Site.
7.2
Onder voorbehoud van het voorgaande en van alle geldende Regels voor het retourneren van Producten, en zonder afstand te doen van enige rechten die de wet u toekent, in het bijzonder als consument, wegens dwingend recht of van openbare orde:

7.2.1
zijn wij niet aansprakelijk voor Producten en Diensten en hebt u niet het recht deze te weigeren, behalve in geval van:

(a)
schade aan of verlies van Producten of een deel ervan tijdens transport (wanneer de producten door ons eigen transportbedrijf of door een transporteur uit naam van ons worden vervoerd) en u ons binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Producten hebt geïnformeerd over uw voorbehoud op het moment van de aflevering;

(b)
defecten aan Producten (die niet door enige handeling, nalatigheid of verzuim van uw kant zijn veroorzaakt) die binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk zijn gemeld;

(c)
onvolledige uitvoering van Diensten (die niet door enige handeling, nalatigheid of verzuim van uw kant zijn veroorzaakt) die binnen vijf (5) werkdagen nadat een dergelijke tekortkoming is geconstateerd, schriftelijk zijn gemeld.

7.2.2
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van een onjuiste installatie van de Producten, het gebruik van de Producten in relatie met defecte, niet-compatibele of verkeerd geïnstalleerde apparaten, nalatigheid uwerzijds of een onjuiste installatie of een installatie die niet conform is met de specificaties of de instructies van de fabrikant.
7.2.3
In geval van een tekortkoming van een Product, een verzaking in aflevering, een beschadiging of verlies van een Product of het niet uitvoeren van een Dienst, kunnen wij, naar onze keuze of de uwe als u een consument bent, op voorwaarde echter dat de kosten van de door u gekozen optie niet duidelijk disproportioneel vergeleken is met die van de andere optie:

(a)
in geval van een tekortkoming van een Product of verzaking in aflevering een dergelijke tekortkoming of verzaking in aflevering vergoeden;

(b)
in geval van het niet uitvoeren van een Dienst dergelijke tekortkoming vergoeden;

(c)
in geval van een beschadiging aan of verlies van een Product, met inachtneming van de geldende Regels voor het retourneren van Producten,

(i)
ofwel het Product na uw inlevering ervan repareren of vervangen,

(ii)
ofwel u de prijs terugbetalen die u hebt betaald voor het beschadigd of defect verklaarde Product.


7.3
DEZE BEPALINGEN HEBBEN GEEN INVLOED OP DE RECHTEN DIE U WORDEN TOEGEKEND DOOR DE DWINGENDE WETGEVING INZAKE BESCHERMING VAN CONSUMENTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1.2, MET INBEGRIP VAN DE RECHTEN DIE DEZE GENIETEN UIT HOOFDE VAN DE WETTELIJKE GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING VAN CONSUMPTIEGOEDEREN.

8.
SOFTWARE

In geval een geleverd product uit software bestaat of deze omvat (hierna aangeduid als “Software”), wordt deze Software u niet in eigendom overgedragen maar door ons of door de betreffende licentiehouder/eigenaar in licentie gegeven overeenkomstig de eindgebruikerslicentieovereenkomst of andere licentievoorwaarden bij de Software (de “Licentievoorwaarden”) of het Product. Daarbij geldt bovendien het volgende:
8.1
De Software mag niet worden gekopieerd, aangepast, vertaald, ter beschikking gesteld, gedistribueerd, bewerkt, gede-assembleerd, gedecompileerd, gestript of gebruikt in combinatie met andere software, tenzij (i) de Licentievoorwaarden dit toestaan of (ii) de geldende wet bepaalt dat een dergelijke handeling een recht vormt dat niet contractueel beperkt mag worden;
8.2
Onder voorbehoud van tegengestelde bepalingen van de geldende Licentievoorwaarden, kunt u, als u de Software uitpakt, de verzegeling ervan verbreekt of de Software gebruikt, het contract niet meer herroepen in de mate zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 hierboven, de Software niet retourneren noch terugbetaling krijgen op grond van de Voorwaarden of de geldende Regels voor het retourneren van Producten;
8.3
Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk door ons anders is aangegeven of anders is aangegeven in de bepalingen van de geldende Licentievoorwaarden, en onder voorbehoud van de rechten die de wet toekent aan iedere consument in de zin van artikel 1.2, is de Software aan u geleverd "zoals deze is", zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook met betrekking tot de kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald gebruik, de prestaties of de conformiteit met een beschrijving. Binnen de ruimste grenzen van de wet, geven wij geen enkele garantie ten aanzien van de installatie, de configuratie of de correctie van eventuele fouten, gebreken, of afwijkingen van de Software, ongeacht of deze zichtbaar of verborgen zijn. Wij raden u aan de Licentievoorwaarden aandachtig door te nemen ter vaststelling van uw rechten ten opzichte van een fabrikant, licentiehouder of leverancier van de Software.

9.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

9.1
BINNEN DE GRENZEN VAN DE WET, ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID (ONGEACHT TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID, CONTRACTUELE GEBREKEN, ONJUISTE (MAAR NIET FRAUDULEUZE) VERKLARING GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN OF OP ENIGE ANDERE GROND) NIET HOGER ZIJN, WAT BETREFT EEN GEBEURTENIS OF EEN REEKS VAN GEBEURTENISSEN, DAN DE KOSTEN VAN DE DEFECTE, BESCHADIGDE OF NIET GELEVERDE PRODUCTEN OF DIENSTEN (BEPAALD OP BASIS VAN DE NETTOPRIJS DIE AAN U IS GEFACTUREERD). ZELFS ALS WIJ ZIJN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID UITGESLOTEN IN HET GEVAL VAN:

9.1.1
INDIRECTE SCHADES OF GEVOLGSCHADES, OF

9.1.2
KOSTEN OF SCHADES DOOR DE ONMOGELIJKHEID OM BESTELLINGEN TE PLAATSEN, OF VAN VERLIES VAN VOORDEEL, INKOMSTEN, CONTRACTEN, GEGEVENS, AFBEELDINGEN OF BESPARINGEN,


9.2
TENZIJ NADRUKKELIJK VERMELD IN DEZE BEPALINGEN, EN BINNEN DE GRENZEN VAN DE WET, ZIJN ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES EN VERKLARINGEN (EXPLICIET OF IMPLICIET, VOORGESCHREVEN DOOR DE WET, OF ANDERS, HIERBIJ INBEGREPEN VOOR VERBORGEN GEBREKEN) UITGESLOTEN. WIJ WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF TEN AANZIEN VAN MATERIËLE VERLIEZEN EN SCHADES DIE ZOUDEN KUNNEN VOORTKOMEN UIT MATERIAALDEFECTEN, FABRICAGEFOUTEN OF ANDERE OORZAKEN, ONGEACHT DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN DERGELIJKE VERLIEZEN EN SCHADES MOGELIJK ZOUDEN KUNNEN OPTREDEN EN ZONDER AANZIEN VAN HET FEIT DAT ZIJ TOE TE SCHRIJVEN ZOUDEN ZIJN AAN NALATIGHEID ONZERZIJDS (OF AAN DIE VAN ONZE MEDEWERKERS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS), ECHTER ONDER VOORBEHOUD VAN DE REGELS VAN DWINGEND RECHT OF VAN OPENBARE ORDE DIE DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VERBIEDEN IN GEVAL VAN OPZETTELIJK IN GEBREKE BLIJVEN OF VAN GROVE FOUTEN.
9.3
WIJ SLUITEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID NIET UIT (1) IN GEVAL VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL DAT IS TOE TE SCHRIJVEN AAN NALATIGHEID ONZERZIJDS (OF AAN DIE VAN ONZE MEDEWERKERS OF ONZE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS), NOCH (2) IN GEVAL VAN FRAUDE.

DE VOLGENDE AANVULLENDE BEPALINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1.2:
9.4
GEEN ENKELE VAN DEZE BEPALINGEN KAN LEIDEN TOT HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID OF VAN DIE VAN EEN FABRIKANT, LICENTIEHOUDER OF LEVERANCIER, TEN AANZIEN VAN U ZODRA EEN GELDENDE WET IN UW LAND HET VERBIEDT DEZE AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTUEEL TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN.
9.5
DEZE BEPALINGEN BEPERKEN U NIET IN UW RECHTEN DIE DE WET U TOEKENT TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN. U BLIJFT VRIJ DEZE RECHTEN TE LATEN GELDEN NAARGELANG HET U UITKOMT.
10.
EIGENDOMSRECHTEN

10.1
Wij blijven eigenaar van de verkochte Producten totdat u de prijs (inclusief de rente en alle andere op grond van de Producten verschuldigde bedragen) volledig heeft betaald. Zolang Producten niet volledig zijn betaald, beschikt u erover als zijnde in bewaring gegeven en bent u verplicht deze zodanig te bewaren dat zij gemakkelijk te herkennen zijn als Producten die ons toebehoren, en zorgvuldig alle documenten te bewaren en op te bergen die nodig zijn om het ons mogelijk te maken te bepalen welke Producten volledig zijn betaald en welke nog niet zijn betaald.

10.2
Wij behouden ons het recht voor (onder voorbehoud van toepasselijke wetten) om alle Producten waarvan de betaling op de vervaldatum niet heeft plaatsgevonden of is geweigerd, weer in bezit te nemen en deze weer te verkopen. Met dit doel geeft u ons, evenals onze medewerkers en vertegenwoordigers, het onherroepelijke recht en de onherroepelijke toestemming tot het betreden van uw opstallen tijdens normale kantooruren. Ondanks het beëindigen van het contract, om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel 10.2 van kracht.

11.
RECHTEN VAN DERDEN

11.1
U zult ons vergoeden voor eventuele en alle aansprakelijkheden, schadeclaims en onkosten die door ons of tegen ons zijn gemaakt als direct of indirect gevolg van Diensten die u hebt afgenomen of werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op Producten overeenkomstig uw specifieke vereisten of specificaties (of die van uw vertegenwoordigers) met als gevolg een overtreding of vermeende overtreding van eigendomsrechten van derden.

11.2
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de Producten of Diensten de eigendomsrechten van derden overtreden of vermeend worden te overtreden, voor zover dit wettelijk is toegestaan en behalve wanneer dit uitdrukkelijk in de geldende Licentievoorwaarden of elders is bepaald. In geval de Producten onderwerp zijn of kunnen zijn van een octrooi, copyright, databaserecht, geregistreerd ontwerp, handelsmerk of ander recht van derden, dient u de betreffende voorwaarden van de Leverancier, licentiehouder, eigenaar van dergelijke Producten te raadplegen. Wij zijn verplicht u alleen die rechten of eigendomsrechten te overhandigen waarover wij beschikken.

12.
GARANTIE

12.1
De specificaties, illustraties, tekeningen, details, afmetingen, prestaties en andere informatie met betrekking tot Producten die op de Site staan of die wij u ter beschikking stellen, hebben alleen als doel u een algemeen idee van de Producten te geven. U dient de technische documentatie of de garantiedocumenten van de Leverancier te raadplegen om uw rechten en aanspraken hierover te bepalen.

12.2
Voor elk gekocht Product geniet u de garantie van de Leverancier, de licentiehouder of de fabrikant, als deze niet de leverancier is. U moet hiervoor dus de betreffende documentatie gebruiken die u bij het Product hebt ontvangen. Elke commerciële garantie heeft, indien van toepassing, geen nadelige invloed op de garantie van de conformiteit van de goederen die is toegekend aan de consumenten op grond van het Burgerlijk Wetboek. (Indien van toepassing kunnen Regels voor het retourneren van Producten tevens procedures voorzien die van toepassing zijn op reparatie of vervanging van afgeleverde Producten die defect blijken te zijn.)

12.3
Uw recht op reparatie of vervanging van een Product of een deel of delen ervan die defect blijken te zijn, wordt (tenzij anders overeengekomen) tenietgedaan of ongeldig verklaard indien:

12.3.1
het Product door anderen dan de Leverancier, ons of een erkende dealer is gerepareerd of gewijzigd;

12.3.2
het defecte Product niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop het product werd afgeleverd, is geretourneerd met volledige schriftelijke details betreffende de geconstateerde defecten;

12.3.3
defecten (geheel of gedeeltelijk) zijn veroorzaakt door een verkeerde behandeling, onjuist gebruik of onderhoud of foutieve opslag of installatie, of het in gebreke blijven van het opvolgen van aanwijzingen van de fabrikant of andere richtlijnen die door ons zijn uitgegeven of beschikbaar zijn gesteld in verband met de afgeleverde Producten, waarbij het geheel van deze oorzaken aan u is te wijten.
13.
VERGUNNINGEN, DOUANE EN EXPORT

13.1
Indien een vergunning of toestemming van een regering of andere autoriteit is vereist voor uw aankoop, transport of gebruik van de Producten, dan dient u dergelijke vergunning of toestemming op eigen kosten te bemachtigen en zo nodig op verzoek bewijs hiervan aan ons overleggen. Het in gebreke blijven hieraan te voldoen, geeft u geen recht betaling van het verschuldigde bedrag te onthouden of uit te stellen. Bovendien bent u gehouden ons alle kosten en bijkomende kosten terug te betalen die wij verschuldigd zouden kunnen zijn door uw in gebreke blijven.
13.2
Producten die overeenkomstig deze Bepalingen aan u in licentie worden gegeven of aan u worden verkocht, kunnen onderhevig zijn aan wetten en richtlijnen betreffende controle op uitvoer in het Grondgebied of in ieder ander land waar de Producten worden afgeleverd of waar u deze gebruikt. U dient zich aan deze wetten en richtlijnen te houden.
13.3
Artikelen die van buitenaf in de Europese Economische Ruimte (EER) worden ingevoerd en een bepaalde waarde te boven gaan, kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten (bijvoorbeeld in geval de kosten uw persoonlijke invoervrijstelling overschrijden). Mogelijk worden er invoerrechten en belastingen bij u in rekening gebracht wanneer het Product wordt afgeleverd op de door u opgegeven plaats. Dergelijke bijkomstige rechten en belastingen zijn voor uw rekening, doordat zij kosten vormen waarop wij geen invloed hebben. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de douaneautoriteiten van uw land.
13.4
Als u een Aankoop doet, krijgt u misschien de optie al of niet van te voren invoerrechten en belastingen te betalen die in het land van bestemming geheven worden, evenals alle afwikkelingsvergoedingen, voorschotkosten of gelijksoortige vergoedingen die door de vervoerder, broker, douane, het land van bestemming of andere derde (samen "Invoerkosten") worden opgelegd. Wij zullen in zakelijk opzicht al het redelijke doen om het bedrag van de Invoerkosten in te schatten (de zogenoemde "Schatting"). Het kan echter zijn dat de Schatting hoger of lager blijkt te zijn dan het uiteindelijke bedrag aan Invoerkosten dat u verschuldigd bent en moet betalen. Wij hebben geen controle over de Invoerkosten en kunnen niet altijd nauwkeurig inschatten wat het uiteindelijke bedrag zal zijn. Als u dit echt precies wilt weten, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie over invoerrechten en belastingen die op uw Aankoop van toepassing kunnen zijn.

13.4.1
Als u besluit de Invoerkosten van te voren te betalen, stemt u ermee in en erkent u dat (a) de feitelijke Invoerkosten hoger of lager dan de Schatting kunnen zijn en dat (b) u NIET wordt gevraagd om meer te betalen OF een restitutie ontvangt in geval de feitelijke Invoerkosten afwijken van de Schatting.
13.4.2
Als u besluit de Invoerkosten in de Schatting van te voren te betalen, stemt u ermee in en erkent u dat de ontvangende partij in het land waar het Product uiteindelijk voor is bestemd, de eindverantwoordelijkheid heeft voor de invoer en juiste aangifte van de goederen aan de toepasselijke douaneautoriteiten, alle toepasselijke douanekosten/belastingen/heffingen moet betalen en/of aan alle voorschriften met betrekking tot de invoer moet voldoen. U moet contact opnemen met de relevante douane-instanties in het betreffende land of gebied voor meer informatie over de toepasselijke douanevereisten en -procedures, rechten, toeslagen, belastingen en/of andere kosten die mogelijk in verband met het Product van toepassing kunnen zijn.
13.4.3
Als u besluit de Invoerkosten niet van te voren te betalen, stemt u ermee in en erkent u dat (i) de feitelijke Invoerkosten hoger of lager dan de Schatting kunnen zijn; (ii) u (en niet Digital River, de broker, de vervoerder, de leverancier of enige andere derde ) verantwoordelijk bent voor de betaling van alle feitelijke Invoerkosten; (iii) in geval een andere entiteit dan u uit uw naam sommige of alle feitelijke Invoerkosten moet betalen om de douaneformaliteiten af te handelen, u die entiteit het volledige bedrag dat uit uw naam aan Invoerkosten is betaald, zult terugbetalen (op verzoek); en dat (iv) als u deze Invoerkosten niet tijdig betaalt, dit niet alleen tot een vertraging in onze oorspronkelijke geschatte levertijd kan leiden, maar ook het risico met zich meebrengt dat u mogelijk aansprakelijk wordt gesteld voor invoerrechten en andere vergoedingen.

14.
KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen en andere mededelingen met betrekking tot ons contract, anders dan die over uw bestelling, onze opdrachtbevestiging en onze ontvangstbevestiging, kunnen persoonlijk worden bezorgd, per post worden verzonden in een correct gefrankeerde envelop of per fax of per e-mail worden verstuurd naar het adres en ter attentie van de persoon die is vermeld op de laatste kennisgeving die over dit onderwerp van de ene partij naar de andere partij is verstuurd. Dit adres vormt tevens het adres voor de betekening van een gerechtelijke vervolging zoals wettelijk bepaald. Onder voorbehoud van de bepalingen van het recht op herroeping van de consument in de zin van artikel 1.2 worden dergelijke kennisgevingen en andere mededelingen geacht te zijn ontvangen:
14.1
bij persoonlijke bezorging, op de datum van aflevering op het betreffende adres (of, indien deze datum niet op een werkdag valt, de eerstvolgende werkdagdatum);

14.2
bij aangetekende verzending met ontvangstbevestiging, op de datum op de ontvangstbevestiging;

14.3
bij een fax, op de datum op het automatisch gegenereerde verzendrapport (of, indien deze datum niet op een werkdag valt, de eerstvolgende werkdagdatum);

14.4
bij een e-mail, (i) als de ontvanger de ontvangst van het bericht bevestigt (ii) als de afzender een automatische bevestiging ontvangt dat zijn bericht is afgeleverd of geopend, waarbij de eerste van deze twee geldt.

15.
PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING VAN UW PRIVACY

15.1
Wij verbinden ons ertoe de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven en de gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent (de "Persoonsgegevens") uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onze Verklaring over de Bescherming van de Persoonsgegevens ("Verklaring"). Door uw persoonsgegevens in verband met uw bestelling in te vullen, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren, in overeenstemming met de Verklaring. Als u uw Persoonsgegevens niet invult of niet akkoord gaat dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt of doorgegeven in overeenstemming met de Verklaring, terwijl op de Site is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het kopen van Producten of Diensten, dan kunt u de bestelling niet plaatsen.

In overeenstemming met de wet hebt u het recht uw Persoonsgegevens in te zien en te wijzigen als deze onjuist zijn, en te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de "Privacy Department" van Digital River (de afdeling Persoonsgegevens). Dit kunt u doen per e-mail op het volgende adres: privacypolicy@reply.digitalriver.com of per post naar: Digital River, Privacy Department, Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland.

15.2
Over de beveiliging van uw bestellingen:

15.2.1
Onze beveiligde Site codeert al uw persoonsgegevens, inclusief het creditcardnummer, uw naam en adres. Dit houdt in dat de tekens die u invoert, worden versleuteld en vervolgens beveiligd over het internet worden verstuurd.

15.2.2
Als uw bank of de instelling die u uw creditcard heeft verstrekt u aansprakelijk stelt voor kosten in verband met een onbevoegd gebruik van uw creditcard, dekken wij uw aansprakelijk tot een hoogte van €60,00 (zestig euro), op voorwaarde dat het onbevoegde gebruik van uw creditcard niet het gevolg is van nalatigheid of frauduleus handelen uwerzijds (of enig ander persoon die met uw toestemming handelt).

Onze verplichtingen op grond van de Bepalingen zijn maximaal €60,00 (zestig euro) en hebben uitsluitend betrekking op creditcardaankopen via onze beveiligde server. In geval van onbevoegd gebruik van uw creditcard moet u altijd direct de instelling die u uw creditcard heeft verstrekt informeren in overeenstemming met de regels en procedures van deze instelling.

Als u consument bent in de zin van artikel 1.2, gelden de bepalingen van artikel 15.2.2 niet voor u.

16.
ALGEMENE BEPALINGEN

16.1
U mag uw rechten en plichten overeenkomstig deze Bepalingen niet toewijzen, overdragen, aanrekenen of overmaken of voorgeven deze toe te wijzen, over te dragen, aan te rekenen of over te maken.

16.2
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor ieder nadeel dat u zou kunnen ondervinden, direct of indirect, door ons onvermogen ons volledig en tijdig aan onze verplichtingen te houden, als een dergelijk onvermogen te wijten is aan omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed hebben, zoals in het bijzonder een natuurramp, oorlog, oproer, onlusten, een overheidshandeling, explosie, brand, overstroming, storm, ongeval, staking, uitsluiting, arbeidsconflict, werknemersactie, storing in installaties of machines, onderbreking in de aanvoer van energie of van materialen. In een dergelijk geval hebben wij het recht uw bestelling te annuleren en u het gehele bedrag dat u ons al had betaald, terug te betalen.

16.3
U erkent dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere juridische bepalingen anders dan die welke op onze Site, onze facturen en onze afleveringsdocumenten worden genoemd, op onze formulieren zijn voorgedrukt, en die al onze eerdere contracten, akkoorden en afspraken, schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet, annuleren en vervangen. Deze Bepalingen hebben voorrang boven andere voorwaarden en bepalingen die elders zijn vermeld of waarnaar elders wordt verwezen, of die voortkomen uit handelsgebruiken of handelsovereenkomsten. Iedere vermeend tegenstrijdige bepaling wordt geacht niet geschreven te zijn binnen de grenzen van de wet. Wij behouden ons het recht voor, binnen de grenzen van de wet, om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor uw bestelling gelden welteverstaan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

16.4
Het feit dat een partij geen beroep doet op de Algemene Voorwaarden, welwillend of toegeeflijk is of pas in een later stadium een beroep doet op deze Bepalingen of uitstel geeft aan de andere partij, mag de rechten van deze partij niet schaden noch inperken.

16.5
Geen enkele annulering van een van de voorwaarden van deze Bepalingen is geldig tenzij deze schriftelijk is gedaan en door ons is ondertekend. Het toelaten van enige afwijking van enige Bepaling kan nimmer worden beschouwd als een toelating van een daaruit voortkomende schending van de voorwaarden.

16.6
Als wij om een of andere reden bepalen, of als een rechtbank van een competente jurisdictie vindt dat een voorziening of een deel van deze Bepalingen onrechtmatig, onuitvoerbaar of ongeldig is overeenkomstig toepasselijk recht in een bepaald land:

16.6.1
blijven deze Bepalingen rechtmatig, uitvoerbaar en geldig in alle andere landen waar deze bevinding niet van toepassing is;

16.6.2
blijven in het betreffende land de andere Bepalingen, voor zover bij de wet toegestaan, volledig van toepassing.


17.
GELDEND RECHT - JURISDICTIE

De interpretatie, geldigheid en uitvoering van de Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Partijen verklaren dat uitsluitend de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van enige vordering in rechte die voortvloeit uit een geschil.