NORGE:
AVTALEBETINGELSER

VERSJONSDATO: 01.01.2015

1.
VIRKEOMRÅDE

1.1
Disse betingelsene gjelder alle kjøp av varer (herunder, men ikke begrenset til, maskinvare og/eller programvare) ("varer") eller tjenester ("tjenester") som selges via dette nettstedet ("nettstedet") av: a) oss, selgeren, Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland (heretter "vi", "oss" eller "vår/vårt/våre") til b) deg, kjøperen (heretter "du", "deg" eller "din/ditt/dine")

I tillegg til de salg som er undergitt av disse avtalebetingelsene, vil Digital River gjennom nettstedet også formidle tjenester som ytes av våre samarbeidspartnere (hvis navn og logo fremkommer på vår nettside) eller andre tredjeparter (heretter omtalt i fellesskap som "tjenesteytere"). I slike tilfeller vil du ikke kjøpe selve tjenesten fra oss, da vi i så fall kun formidler tjenesten. Vi er ikke tjenesteyteren under slike avtaler, og det er kun tjenesteyteren som skal ha ansvaret utførelsen av slike tjenester. Vær oppmerksom på at tjenesteyteren i noen tilfeller vil kunne kreve at du aksepterer vedkommendes egne avtalevilkår.

1.2
Du samtykker i å følge disse betingelsene når du legger inn en bestilling på dette nettstedet. Hvis du er "forbruker" (det vil si en person som ikke hovedsaklig handler som ledd i næringsvirksomhet), skal disse betingelsene ikke forstås slik at de fratar deg noen ufravikelige, lovbestemte rettigheter.
 
1.3
Som forbruker har du en lovfestet angrerett. Innen visse frister har du rett til å angre bestillingen uten særskilt grunn. Denne fristen er definert slik:

1.3.1
FOR VARER: opptil fjorten (14) dager etter levering av varene, forutsatt at vi har sendt deg angrefristformular og overholdt vår opplysningsplikt etter angrerettsloven Hvis vi ikke gir deg den påkrevde informasjonen, eller hvis du ikke mottar angrefristformularet, kan angrefristen utvides til tolv (12) måneder.
1.3.2
FOR TJENESTER: opptil fjorten (14) dager etter at du har mottatt angrefristformularet og de opplysninger som kreves etter angrerettsloven. Hvis vi ikke gir deg den påkrevde informasjonen, eller hvis du ikke mottar angrefristformularet, kan angrefristen utvides til tolv (12) måneder.

1.4
Angreretten oppheves ved bestilling av programvare når du bryter forseglingen på programvaren eller bruker programvaren.
1.5
Hvis du angrer
bestillingen av tjenester, og hvis vi etter avtalen har begynt å levere tjenestene før angrefristen utløper, samtykker du i å betale for tjenestene frem til angretidspunktet. Ved å akseptere disse betingelsene samtykker du i at vi kan yte tjenestene i tidsrommet før angrefristen løper ut uten ytterligere avtale om dette.
1.6
Du skal gi oss beskjed hvis du bruker angreretten. Det bes om at meddelelser om bruk av angreretten gjøres skriftlig (herunder faks eller e-post) og adresseres til:

att: General Manager,
Digital River Ireland Limited
Dromore House
East Park
Shannon
County Clare
V14 AN23
Ireland
Faksnummer: + 353 61 230 001
E-postadresse: cancellation_eu@digitalriver.com.

Angrefristen overholdes hvis meddelelsen om bruk av angreretten sendes før fristen utløper.

1.7
Hvis du benytter deg av nevnte angrefrist, skal du passe på varen på en rimelig måte og returnere den til oss (eller våre autoriserte representanter) eller gjøre den klar til å bli hentet (hvis det er påkrevd). Du skal bære alle omkostninger knyttet til returen med mindre vi har misligholdt avtalen eller levert en erstatningsvare til deg fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Hvis du har betalt varer på forskudd, får du pengene tilbake innen fjorten (14) dager etter at vi har mottatt varen i retur eller henteseddel, eller varen er stilt til vår rådighet. Det samme gjelder ved utøvelse av angrerett for ikke-finansielle tjenester. Hvis du avbestiller finansielle tjenester får du pengene tilbake innen tredve (30) dager fra vi mottok melding om at at du benytter angreretten.
1.8
Dette gjelder i tillegg til eventuelle rettigheter du har ifølge de gjeldende retningslinjene for vareretur på dette nettstedet og betingelsene nedenfor. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvilke rettigheter du har, kan du kontakte kundeservice.
2.
VED INNGÅELSE AV BINDENDE AVTALE

2.1
Alle priser, tilbud og beskrivelser lagt ut eller henvist til på dette nettstedet kan trekkes tilbake eller endres til enhver tid.
2.2
Vi skal gjøre vårt beste for å sikre at artiklene på nettstedet finnes og kan leveres så snart som mulig etter at du har lagt inn bestilling. Hvis vi ikke klarer å behandle eller oppfylle bestillingen, vil du få beskjed så raskt som mulig. Hvis avtalen heves, vil vi betale tilbake det du eventuelt har betalt i forskudd.
2.3
Det at du legger inn en bestilling medfører ikke i seg selv at bindende avtale er inngått. Din bestliling vil anses som et tilbud, og endelig avtale anses først som inngått når vi aksepterer dette tilbudet ved enten å sende deg den bestilte varen eller påbegynne leveransen av den bestilte tjenesten. Er du forbruker, får du tilsendt en automatisk e-post med bekreftelse av at bestillingen din er mottatt. Bestillingen og bestillingsbekreftelsen regnes som mottatt når mottageren har tilgang til dem.
2.4
Vi vil normalt oppbevare dokumenter over mottatte bestillinger, kvitteringer, aksepter og andre avtaleopplysninger i en rimelig periode etter aksepten. Vi vil som regel være i stand til å gi deg et eksemplar dersom du retter en skriftlig henvendelse om dette, men du bør uansett sørge for å skrive ut et eksemplar av alle slike dokumenter og disse betingelsene til egen bruk.
3.
FORSIKRINGER

3.1
Du har ansvar for at informasjonen du oppgir når du legger inn bestilling, er oppdatert, nøyaktig og utfyllende, slik at vi kan oppfylle bestillingen. Du forsikrer også at du har rettshandelsevne.
3.2
Du har ansvaret for å oppdatere kundeinformasjonen, slik at den er nøyaktig og fullstendig. Informasjonen (og eventuelle passord) skal beskyttes mot uautorisert tilgang.
3.3
Med mindre noe annet er avtalt eller følger av gjeldende rettsregler, skal eventuelle garantier knyttet til varer eller tjenester bare være gyldige på bakgrunn av at du er bruker og ikke selger av disse varene eller tjenestene.
3.4
Du skal aldri gå ut fra at noen garanti eller annen forpliktelse gjelder på våre vegne eller på vegne av vareprodusenten, lisensgiveren eller leverandøren uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke, eller med mindre det er fastsatt etter gjeldende rettsregler.
4.
PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

4.1
Prisene på varene og tjenestene er de prisene som gjelder på det tidspunkt du legger inn bestilling, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Det kan hende fra tid til annen at en programmerings- eller datatranskripsjonsfeil medfører uriktig prisinformasjon. Vi følger som regel den oppgitte prisen, men i den grad lovgivningen gir rom for det, forbeholder vi oss retten til å justere prisen og tilby å selge deg varene eller tjenestene til riktig markedspris i situasjoner hvor den annonserte prisen åpenbart er feil, noe som kan legges til grunn dersom denne ligger betydelig under markedspris.
4.2
Med mindre noe annet er oppgitt, gjelder prisene i den valutaen som er angitt på nettstedet. De gjelder i tretti dager.
4.3
Vi har til enhver tid rett til å trekke tilbake eventuelle rabatter eller justere våre priser som følge av eventuelle kostnadsøkninger. Økningene kan eksempelvis gjelde, men er ikke begrenset til, kostnader ved materialer, frakt, arbeid, skatte- eller avgiftsøkninger og eventuelle svingninger i valutakursene. Vi forbeholder oss også retten til å underrette deg om eventuelle feil ved varebeskrivelsene før vi sender varen. Hvis du skulle velge å fortsette med bestillingen, samtykker du i at varen eller tjenesten blir levert i samsvar med slike justeringer av beskrivelse eller pris.
4.4
Stedene vi leverer til, står oppført på nettstedet ("land") Med mindre noe annet er oppgitt, er prisene oppført

4.4.1
eksklusive kostnaden ved forsendelse eller frakt til et avtalt leveringssted innenfor landet (prisene på dette står oppført på nettstedet); og
4.4.2
eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre skatter eller avgifter som (hvis dette er relevant) må legges til prisen.

Du samtykker i å betale for forsendelse eller frakt av varer, i og med at vi oppgav slike kostnader da varen ble kjøpt.
4.5
I den grad gjeldende rettsregler gir rom for det, skal betaling skje før levering på en av de måter som står angitt på nettstedet (ikke på noen annen måte med mindre vi har samtykket i det på forhånd).
4.6
Med mindre noe annet er uttrykkelig fastslått et annet sted i disse betingelsene eller på nettstedet, kan vi kreve full betaling uavhengig av eventuelle krav knyttet til ufullstendig levering, mangler eller forsinkelser.
4.7
Vi belaster bankkort når vi sender varen eller begynner å levere tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å bekrefte betalinger med bankkort før aksept.
4.8
Hvis betalingen faktureres, skal hver faktura forfalle og betales i sin helhet innen tretti (30) dager etter datoen for den relevante fakturaen. Hvis du på et eller annet tidspunkt ikke betaler et beløp på den relevante forfallsdatoen, kan vi sende deg meddelelse med erklæring om at alle fakturerte beløp som ikke er betalt på denne datoen, øyeblikkelig forfaller til betaling.
4.9
Intet motkrav kan trekkes fra en forfalt betaling og ingen motregning kan foretas uten vårt skriftlige samtykke. I den grad gjeldende rettsregler gir rom for det, kan vi også iverksette tiltak overfor deg for prisen på varer på et hvilket som helst tidspunkt etter at betalingen er forfalt, selv om eiendomsretten til disse varene ennå ikke er overført til deg.
4.10
En eventuell innvilgelse av kreditt eller betalingshenstand kan til enhver tid endres eller trekkes tilbake. Renter kan kreves på forfalte beløp, og vil påløpe daglig fra forfallsdatoen til vi mottar hele beløpet (enten det er før eller etter en rettsavgjørelse) i henhold til de gjeldende rettsreglenes høyest tillatte sats. Du plikter på å erstatte eventuelle kostnader i forbindelse med inndrivelsen av forfalte beløp.
5.
OPPHEVELSE

5.1
Hvis du blir insolvent, slås konkurs, innleder gjeldsforhandlinger med kreditorene eller lignende, eller vi har grunn til å tro at du ikke kan betale gjelden etter hvert som den forfaller, eller du ikke betaler et beløp innen forfallsdatoen eller bryter noen av disse betingelsene, kan vi i den grad gjeldende rettsregler gir rom for det, og uten å berøre noen av våre øvrige rettigheter,

5.1.1
stanse eventuelle varer som er underveis

5.1.2
holde tilbake ytterligere vareleveranser

5.1.3
stanse eller holde tilbake tjenesteleveranser

5.1.4
heve bestillingen og eventuelt andre avtaler mellom oss og deg gjennom skriftlig meddelelse om dette.

5.2
Hvis du er forbruker, har du rett til å heve avtalen hvis vi bryter en vesentlig avtaleplikt.
6.
LEVERING OG RISIKO

6.1
Leveringstidspunkt/-datoer oppgitt på nettstedet, i e-postbekreftelsen eller andre steder er bare overslag. Vi forsøker å overholde slike frister, men forplikter oss ikke til å sende produkter eller begynne å levere tjenester innen en bestemt dato eller bestemte datoer og skal ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til forsinkelser eller manglende evne til å gjøre dette.
6.2
Leveringen skal skje til en gyldig adresse du har oppgitt i det aktuelle landet; den skal også være underlagt aksept ("Leveringsadresse"). Du skal kontrollere leveringsadressen på enhver kvittering eller aksept vi leverer, og underrette oss uten opphold om feil eller mangler. Vi forbeholder oss retten til å belaste deg for eventuelle merkostnader som måtte følge av endringer du gjør på leveringsadressen etter at du har lagt inn bestilling.
6.3
Hvis du nekter å motta eller ikke mottar varene levert i samsvar med disse betingelsene, skal du ikke desto mindre bære eventuell risiko for tap av eller skade på varene uten at det berører eventuelle andre rettigheter eller beføyelser vi har.

6.3.1
Vi skal ha rett til å få øyeblikkelig full betaling for leverte varer eller tjenester og til å gjennomføre levering på en måte vi mener er egnet, eller til å lagre varene på din risiko.

6.3.2
Du skal på forespørsel være pliktig til å betale alle kostnader ved varelagring og eventuelle merkostnader som måtte følge av at du nekter å gjøre dette eller ikke mottar varen.

6.3.3
Vi skal i tretti dager etter avtalt leveringsdato ha rett til å kvitte oss med varene på en måte vi mener er egnet, og kan motregne eventuelle salgsinntekter mot beløp som du skylder.

6.4
Med mindre det følger av rettigheter du har som forbruker etter ufravikelige rettsregler, skal du ikke ha rett til å avvise varene helt eller delvis på grunn av ufullstendig eller mangelfull levering. Du skal betale full pris tross ufullstendig eller mangelfull levering med mindre du meddeler oss eventuelle krav skriftlig senest sju dager etter datoen du mottok fakturaen, eller levering hvor du skal betale for den faktisk leverte mengden.
6.5
I tilfeller hvor vi leverer varen i terminer, utgjør hver termin en egen avtale. Eventuelle mangler ved én eller flere terminer skal verken gi deg rett til å heve avtalen i sin helhet eller til å avbestille eventuelle senere terminer med mindre gjeldende rettsregler gir rom for dette.
6.6
Med mindre noe annet er fastsatt i disse betingelsene, skal du bære risikoen for tap av eller skader på varene når du får dem levert, eller når du får dem i din besittelse, enten direkte eller indirekte via en transportør du har sørget for, avhengig av hva som inntreffer først.
7.
AVVISNING, SKADE ELLER TAP UNDER FRAKT

7.1
Det påligger deg å kontrollere varene ved levering og se etter at de er i god stand, i samsvar med beskrivelsen og komplette. Du kan levere tilbake kjøpte varer i samsvar med betingelsene eller retningslinjene for vareretur, slik disse foreligger på nettstedet.
7.2
Med forbehold for ovennevnte bestemmelser og alle gjeldende retningslinjer for vareretur og uten å berøre dine ufravikelige lovfestede rettigheter:

7.2.1
Vi fraskriver oss ethvert ansvar, og du skal ikke ha rett til å avvise varer eller tjenester av andre grunner enn:

a)
skader på eller tap av varer eller deler av dem under frakt (hvis frakten er besørget av oss eller av en transportør som opptrer på våre vegne), så sant du meddeler oss dette innen fem arbeidsdager etter at du har mottatt varene

b)
mangler ved varene (som ikke er forårsaket av en handling, forsømmelse eller unnlatelse fra din side), så sant du meddeler oss dette skriftlig innen tretti dager etter at du har mottatt varene

c)
mangelfull oppfyllelse av tjenestene (som ikke er forårsaket av en handling, forsømmelse eller unnlatelse fra din side), så sant du meddeler oss dette skriftlig innen fem dager etter at du har oppdaget en slik mangel.

7.2.2
Vi skal ikke hefte for eventuelle skader eller tap som måtte følge av mangelfull installasjon av varene, bruk av varene i forbindelse med annet mangelfullt, uegnet eller mangelfullt installert utstyr, forsømmelse fra din side eller uriktig bruk eller bruk som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner og instrukser.


7.2.3
Hvis det er en vare vi ikke har eller ikke leverer, eller hvis det er en mangel ved eller skade på en vare eller tjeneste, kan vi etter eget valg,

a)
i tilfelle vi ikke har eller ikke leverer en vare, kansellere salget uten noen form for ansvar

b)
i tilfelle vi ikke oppfyller en tjeneste eller det er en mangel ved en tjeneste, skal vi utbedre dette ved at vi leverer tjenestene på nytt, eller at vi betaler kostnaden ved å få tjenestene levert på nytt

c)
i tilfelle det er en skade på eller mangel ved varen, i samsvar med de gjeldende retningslinjene for vareretur,

i)
erstatte eller utbedre varen når du returnerer den; eller

(ii)
foreta omlevering av en tilsvarende vare


8.
Programvare

8.1
I tilfelle en vare vi leverer, er eller inneholder programvare ("programvare"), har du fått den på lisens fra oss, fra eieren eller fra en lisensgiver på betingelser fastsatt i den aktuelle sluttbrukerlisensavtalen eller en annen lisensavtale som følger med programvaren ("lisensvilkårene") eller produktet. Dessuten gjelder følgende:

8.1.1
Du skal ikke kopiere, tilpasse, oversette, tilgjengeliggjøre, distribuere, modifisere, demontere, dekompilere, omvendt utvikle eller kombinere programvaren med annen programvare, med mindre i) lisensbetingelsene gir rom for det, eller ii) det er fastsatt i de gjeldende rettsreglene at en slik handling er en rett som ingen avtale kan oppheve.
8.1.2
Med mindre noe annet er fastsatt i de gjeldende lisensbetingelsene, har du ikke rett til å returnere eller få refusjon etter disse betingelsene eller etter de gjeldende retningslinjene for vareretur hvis du bryter programvarens plastfolieforsegling eller lisensforsegling, eller hvis du bruker programvaren.
8.1.3
Med forbehold for enhver forbrukers lovfestede rettigheter og med mindre noe annet er uttrykkelig angitt skriftlig eller i de gjeldende lisensbetingelsene, leveres programvaren "som den er" uten garantier. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for kvalitet, formålstjenlighet, ytelse eller samsvar med beskrivelsen. Vi fraskriver oss videre ethvert ansvar for installasjon, oppsett eller mangelfull opprettelse av programvaren. Vi ber deg lese lisensbetingelsene for å bli kjent med hvilke rettigheter du har overfor produsenten, lisensgiveren eller leverandøren av programvaren.
9.
ANSVARSBEGRENSNING

9.1
I DEN GRAD DET IKKE ER I STRID MED UFRAVIKELIGE LOVREGLER, SKAL VÅRT SAMLEDE ANSVAR, ENTEN DET ER BASERT PÅ, AVTALEBRUDD, UAKTSOMHET (UNNTATT VED GROV UAKTSOMHET) ELLER ANNET, VÆRE BEGRENSET SLIK AT DET ALDRI OVERSTIGER PRISEN VED DE MANGELFULLE, SKADDE ELLER IKKE LEVERTE VARENE ELLER TJENESTENE (FASTSATT PÅ GRUNNLAG AV FAKTURERT NETTOPRIS) SOM ANSVARET RELATERER SEG TIL. SELV OM VI SKULLE VÆRE KJENT MED RISIKOEN FOR SLIKE SKADER OG TAP, SKAL VI UANSETT ALDRI KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR:

9.1.1
UVANLIGE ELLER UPÅREGNLIGE SKADER OG TAP, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, OG ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR IKKE-ØKONOMSIKE KRAV; OG

9.1.2
MANGLENDE DISPOSISJONSMULIGHETER SOM MÅTTE RAMME DEG, HERUNDER ADGANGEN TIL Å LEGGE INN BESTILLINGER, SAMT ENHVER FORM FOR TAP AV INNTEKT, FORTJENESTE, AVTALER, DATA, GOODWILL ELLER OPPSPARTE MIDLER.

9.2
MED MINDRE NOE ANNET ER UTTRYKKELIG FASTSATT I DISSE BETINGELSENE, FRASKRIVER VI OSS ETHVERT ANSVAR OG ALLE FORMER FOR GARANTIER FOR PRODUKTENE SOM ELLERS MÅTTE GJELDE (ENTEN DISSE FØLGER AV LOV, RETTSPRAKSIS ELLER ANNET). VI SKAL IKKE HEFTE FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM MÅTTE FØLGE AV MANGELFULLE MATERIALER, DÅRLIG HÅNDVERK ELLER ANNET, UANSETT HVORDAN SLIKE TAP ELLER SKADER MÅTTE OPPSTÅ, OG UTEN HENSYN TIL OM DE MÅTTE SKYLDES UAKTSOMHET FRA VÅR SIDE (ELLER FRA VÅRE ANSATTES ELLER REPRESENTANTERS ELLER LEVERANDØRERS SIDE), JF. DOG GJELDENDE RETTSREGLER MOT ANSVARSUNNTAK ELLER -BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL FORSETTLIGE FEIL OG GROV UAKTSOMHET.

9.3
VI FRASKRIVER OSS IKKE ANSVAR FOR 1) DØDSFALL ELLER PERSONSKADER SOM SKYLDES UAKTSOMHET FRA VÅR SIDE (ELLER FRA VÅRE ANSATTES ELLER AUTORISERTE REPRESENTANTERS SIDE), ELLER 2) SVIK.

FØLGENDE TILLEGGSBETINGELSER GJELDER FORBRUKERE, DET VIL SI PERSONER SOM KJØPER VARER UTENOM NÆRINGSVIRKSOMHET):
9.4
INGEN BESTEMMELSER I DISSE BETINGELSENE SKAL HA SOM VIRKNING AT DE BEGRENSER ELLER UNNTAR OSS ANSVAR, ELLER EN PRODUSENTS, LISENSGIVERS ELLER LEVERANDØRS ANSVAR OVERFOR DEG, SÅ SANT SLIKT ANSVAR IKKE KAN BEGRENSES ELLER UNNTAS VED AVTALE SOM FØLGE AV UFRAVIKELIGE RETTSREGLER I DITT LAND.

9.5
DISSE BETINGELSENE INNSKRENKER IKKE DINE LOVFESTEDE, UFRAVIKELIGE RETTIGHETER SOM FORBRUKER. DU KAN FORTSATT GJØRE SLIKE RETTIGHETER GJELDENDE.

10.
FORBEHOLD OM EIENDOMSRETT/SALGSPANT

10.1
Vi beholder eiendomsretten for solgte varer til vi har mottatt full betaling for varen (herunder renter og andre forfalne beløp som gjelder varene). Inntil vi har mottatt full betaling for varene, skal du inneha varene i egenskap av forvarer for oss. Du skal (med forbehold for punkt 10.2 nedenfor) oppbevare dem slik at det er lett å gjenkjenne dem som våre, og du skal ta vare på alle dokumenter som vi trenger til å se hvilke varer vi har mottatt full betaling for, og hvilke varer vi ennå ikke har mottatt betaling for. Dersom kjøpet av varene skjer i Norge eller andre land som ikke godtar eiendomsforbehold, skal vi i stedet ha salgspant i de solgte varene som sikkerhet for ethvert tilgodehavende vi måtte ha mot deg i forbindelse med salget.

10.2
Du har ikke rett til å selge varene før vi har mottatt full betaling for dem.

11.
TREDJEPARTSRETTIGHETER

11.1
I den grad det ikke strider mot ufravikelig lovgivning, skal du holde oss skadesløse for alle ansvarsforhold, krav og kostnader som måtte vi påføres eller som rettes mot oss som en direkte eller indirekte følge av at vi utfører tjenester eller arbeid på varer i samsvar med dine eller din representants presise instrukser eller spesifikasjoner, og som gjør inngrep i eller angivelig gjør inngrep i en tredjeparts eiendomsrett.

11.2
I den grad det ikke er i strid med ufravikelig lovgivning, og med mindre noe annet uttrykkelig er fastsatt i lisensbetingelsene eller andre steder, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg i tilfelle varene eller tjenestene gjør inngrep i eller angivelig gjør inngrep i en tredjeparts rettigheter. I tilfelle varene er patentbeskyttet, opphavsrettslig beskyttet, databaserettslig beskyttet, designbeskyttet, varemerkebeskyttet eller beskyttet på annen måte av en tredjepart, henviser vi deg til de relevante dokumentene fra produsenten, lisensgiveren eller eieren av varene. Vår eneste plikt vil være å overføre til deg de rettighetene vi selv måtte inneha.

12.
KRAV TIL PRODUKTENE

12.1
Alle spesifikasjoner, illustrasjoner, tegninger, detaljer, mål, ytelsesdata og annen informasjon på nettstedet som gjelder produktene, eller som vi har stilt til disposisjon, er bare beregnet på å gi deg et generelt bilde av varene. De er på ingen måte noen garanti eller forsikring fra oss om at varene samsvarer med disse. Vi ber deg lese produsentens garanti eller tekniske dokumentasjon for å bli kjent med hvilke rettigheter og rettsmidler du har i denne forbindelse.

12.2
Du får overdratt til deg produsentens, lisensgiverens eller leverandørens garanti for varene du kjøper. Vi henviser deg derfor til den relevante dokumentasjon som følger med varen. (Om nødvendig kan det hende det også er fastsatt rutiner for utbedringer eller erstatninger i retningslinjene for vareretur.)

12.3
Med mindre noe annet er avtalt, fratas du retten til å få reparert eller erstattet en vare eller deler av en vare som måtte vise seg å være mangelfull i følgende tilfeller:

12.3.1
En annen enn produsenten, oss eller en autorisert forhandler har reparert eller modifisert varen.

12.3.2
Du har ikke returnert den mangelfulle varen sammen med en full, skriftlig redegjørelse for de angivelige manglene innen tretti dager etter leveringsdatoen.

12.3.3
Manglene skyldes (helt eller delvis) feil håndtering, uriktig bruk, feil oppbevaring, dårlig vedlikehold, ugyldig installasjon eller manglende overholdelse av produsentens instrukser eller andre anvisninger som kommer fra oss, eller som vi har stilt til disposisjon i forbindelse med varen.

13.
TILLATELSER, TOLL OG EKSPORT

13.1
Hvis du trenger en lisens eller en tillatelse fra en forvaltningsmyndighet eller annen myndighet til å kjøpe, frakte eller bruke en vare, må du skaffe deg en slik lisens eller tillatelse på egen bekostning og om nødvendig på forespørsel legge frem bevis på at du har skaffet deg de nødvendige lisenser eller tillatelser. Unnlater du å gjøre dette, skal du likevel ikke ha rett til å holde tilbake eller utsette betalingen. Du plikter dessuten å dekke eventuelle merkostnader eller avgifter som måtte følge av at du ikke betaler.

13.2
Varer du har fått lisens på eller kjøpt i henhold til disse vilkårene, kan være underlagt eksportbestemmelser i det aktuelle landet eller i et annet land hvor du mottar varene eller bruker dem. Det er ditt ansvar å overholde disse bestemmelsene.

13.3
Artikler over en viss verdi som importeres til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan være underlagt tollavgifter (for eksempel hvis kostnadene overstiger den importkvoten du har fått tildelt). Du kan bli nødt til å betale tollavgifter og andre importavgifter når varen blir levert på det stedet du har angitt. Du skal dekke slike meravgifter for tollklarering eller andre importavgifter, for vi har ingen kontroll over hva disse avgiftene omfatter. Ytterligere informasjon om tollregler og -avgifter får du ved å henvende deg til tollmyndighetene i landet hvor du bor.

13.4
Når du foretar et kjøp, kan du få tilbud om å velge å forhåndsbetale eller ikke forhåndsbetale importavgifter og toll som innkreves av destinasjonslandet, og eventuelle gebyrer, forskuddsgebyrer eller lignende gebyrer som eventuelt kreves av avsenderen, speditøren, tollmyndigheten i destinasjonslandet eller en annen part (dvs. alle "importkostnader"). Vi vil gjøre økonomisk forsvarlige anstrengelser for å beregne importkostnadene ("Estimatet"). Estimatet kan imidlertid være høyere eller lavere enn de faktiske kostnadene som skal betales. Vi har ingen kontroll over importkostnadene og kan ikke alltid forutse de faktiske endelige beløpene med 100 % nøyaktighet. For større sikkerhet bør du kontakte lokal tollmyndighet for mer informasjon om importtollen og tollavgiftene som gjelder for ditt kjøp.

13.4.1
Hvis du velger å forhåndsbetale importkostnadene, godtar du at (a) de faktiske importkostnadene kan bli høyere eller lavere enn estimatet og (b) du vil IKKE bli bedt om å betale mer ELLER motta noen refusjon dersom de faktiske importkostnadene avviker fra estimatet .
13.4.2
Hvis du velger å forhåndsbetale importkostnadene i estimatet, godtar du at mottakeren i produktets endelige destinasjonsland har det endelige ansvaret for innførselen og riktig fortolling av varen hos tollmyndighetene, betale gjeldende tollavgift/avgifter/gebyrer, og/eller oppfylle ytterligere importrelaterte krav. Du bør kontakte de lokale tollmyndighetene i det relevante myndighetsområde for mer informasjon om de gjeldende tollkravene og -prosedyrene, avgiftene, gebyrene, skattene og/eller andre kostnadene som kan påløpe for varen.
13.4.3
Hvis du velger ikke å forhåndsbetale importkostnadene, godtar du at (i) de faktiske importkostnadene kan bli høyere eller laver enn estimatet; (ii) du (og ikke digital river, speditøren, avsenderen, leverandøren eller en annen part) må ta ansvaret for å betale alle faktiske importkostnader; (iii) hvis en annen enhet enn deg må betale noen av eller alle importkostnadene på vegne av deg for å utføre fortollingen, vil du refundere (på forespørsel) alle importkostnadene som er betalt på dine vegne, til denne enheten; og (iv) hvis du ikke betaler importkostnadene i rett tid, vil det ikke bare føre til forsinkelser i forhold til vår opprinnelig anslåtte leveringstid, men også føre til at du risikerer potensielt ansvar for avgifter og andre gebyrer .

14.
MEDDELELSER

14.1
Alle meddelelser og andre underrettelser knyttet til avtalen kan overleveres med bud, post, faks eller e-brev til den adresse og kontaktperson den andre parten sist har oppgitt i skriftlig form. Denne adressen gjelder også for forkynnelse av rettergangsskritt i samsvar med loven. Med forbehold for ovennevnte bestemmelser om forbrukernes angrerett, skal slike meddelelser og underrettelser (som er behørig overlevert) regnes som mottatt:


14.1.1
hvis de er sendt med bud, på dagen for levering til den aktuelle adressen (eller på førstkommende arbeidsdag hvis den aktuelle dagen ikke er en arbeidsdag)

14.1.2
hvis de er sendt med post, fem arbeidsdager etter postlegging

14.1.3
hvis de er sendt med faks, på dagen for sending slik det fremgår av meldingen om at faksen er sendt (eller på førstkommende arbeidsdag hvis den aktuelle dagen ikke er en arbeidsdag)

14.1.4
hvis de er sendt med e-post, i) når mottageren bekrefter at e-posten er mottatt, ii) når avsenderen mottar en automatisk melding om at e-posten er mottatt eller åpnet, eller iii) når det er gått førtiåtte timer siden sending, så sant avsenderen ikke har mottatt melding om at e-posten ikke er blitt sendt

15.
PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONVERN

15.1
Vi forplikter oss til å etterleve den gjeldende personvernlovgivningen og til kun å bruke informasjon som gjør det mulig å identifisere deg personlig ("personopplysninger") i samsvar med vår personvernerklæring ("personvernerklæring"). Når du oppgir personopplysninger i forbindelse med bestilling, samtykker du i at personopplysningene blir brukt til å gjennomføre bestillingen i samsvar med personvernerklæringen.


15.2
Følgende forhold berører sikkerheten i forbindelse med bestillingene du legger inn hos oss:

15.2.1
Programvaren i vår sikkerhetsserver krypterer alle personopplysninger, medregnet bankkortnummer, navn og adresse. Tegnene du oppgir, konverteres med andre ord til deler av en kode og overføres deretter på Internett på en trygg måte.

15.2.2
Hvis banken eller kortutstederen holder deg ansvarlig for kostnader i forbindelse med uautorisert bruk av bankkortet, dekker vi en slik kostnad med opptil femti norske kroner, så sant det ikke var svik eller forsømmelse fra din side (eller fra noen som opptrådte på vegne av deg) som forårsaket den uautoriserte kortbruken.

Vårt ansvar i henhold til dette vilkåret gjelder opp til maksimalt femti norske kroner på kjøp med bankkort ved hjelp av vår trygge server. Ved uautorisert bruk av bankkortet skal du like fullt alltid gi beskjed til kortutstederen på en slik måte som kortutstederen bestemmer.
16.
GENERELT

16.1
Du skal ikke overdra eller overføre de rettigheter som tilkommer deg i henhold til disse vilkårene, og du skal heller ikke forsøke å gjøre dette.

16.2
Vi kan ikke holdes ansvarlig overfor deg for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå som direkte eller indirekte følge av at vi er blitt hindret eller forsinket i forsøk på å oppfylle våre forpliktelser, hvis dette skyldes forhold vi på ingen rimelig måte kan ha kontroll over, herunder, men ikke begrenset til, forhold som naturkatastrofe, krig, opptøyer, sivil ulydighet, statlig inngripen, eksplosjon, brann, oversvømmelse, uvær, ulykke, streik, boikott, handels- eller arbeidstvist, maskinhavari, strømbrudd eller materialstans. Er du næringsdrivende, kan vi i slike tilfeller velge å annullere bestillingen og godtgjøre eventuelle betalte beløp.

16.3
Du erkjenner at disse vilkårene opphever og trer i stedet for alle tidligere avtaler, overenskommelser og utkast mellom oss, både skriftlige og muntlige, uttalte og stilltiende. Disse vilkårene har forrang for alle andre vilkår som er fastsatt eller nevnt andre steder, eller som bygger på bransjepraksis, sedvane eller handelsbruk. Vilkår med motsatt innhold anses som ikke inngått i den grad loven gir rom for det. I den grad det er tillatt etter gjeldende rettsregler, forbeholder vi oss retten til å endre disse vilkårene uten varsel.

16.4
En part som lar være å gjøre disse vilkårene gjeldende, som gir henstand, som gjør disse vilkårene gjeldende på etterskudd, eller som gir den andre parten lengre frist, skal ikke av den grunn miste eller få innskrenket sine rettigheter

16.5
Ingen avkall på våre rettigheter i disse vilkårene være bindende før det foreligger skriftlig og undertegnet. Unnlatelse av å gjøre et brudd på vilkårene gjeldende skal ikke tolkes som en avkall på retten til å reagere på senere brudd.

16.6
Hvis vi eller en kompetent domstol mener at en bestemmelse eller del av disse vilkårene er lovstridig, ugyldig eller ikke kan håndheves etter gjeldende rettsregler i et bestemt land,

16.6.1
skal ikke dette ha betydning for disse vilkårene i andre land hvor en slik beslutning ikke foreligger og

16.6.2
skal resten av disse vilkårene (i den grad loven tillater det) fortsatt ha anvendelse i det aktuelle landet

17.
LOVVALG OG VERNETING

17.1
Disse betingelsene reguleres av norsk rett, og Oslo tingrett har enekompetanse til å avgjøre eventuelle tvister i som måtte oppstå i forbindelse. Vær oppmerksom på at dersom du er forbruker og bosatt et annet sted bør du undersøke om ufravikelige lovbestemmelser gir deg rett til søksmål ved andre domstoler.